موسسین (ریس و معاون ) شرکت تجارتی افغان پوهان که واردکننده مواد وسامان آلات لابراتواری ولوازم درسی برای مکاتب وموسسات تعلیمات عالی ونیمه عالی با بهتری کیفیت درافغانستان جدیدن به فعالیت آغازنموده است ازتحصیلات عالی و تجارب کافی درعرصه تعلیم وتربیه بلخصوص در بخش لابراتوارها و لوازم درسی برخردار میباشد اتابرای بهتر ساختن کیفیت تعلیم وتربیه درافغانستان مصدر خدمت برای مردم عزیز افغانستان گردد .

دافغان پوهان سوداګریز شرکت بنسټ ایښودونکی (ریس او مرستیال ) یی له پوره لوړو زدکړو او دښونی او روزنی په برخه کښی په ځانګړی توګه دلابراتوارونو په برخه کښی په کافی اندازه وړتیا او کاری تجربی لری چی دښونځيو ، لوړو او نیمه لوړو موسسو لپاره ددرسی توکیو لابراتواری موادو او سامان آلاتو واردووی چی دښونی اوروزنی دی کیفیت دلوړیدو په موخه یی دافغانستان دخدمت لپار نوی په کار پیل کړی دی ترڅووکولای شی چی خپل ګران هیواد افغانستان ته