تسلیمی یک باب لابراتوار وکتابخانه

تسلیمی یک باب لابراتوار وکتابخانه

یک باب لابراتوار و یک باب کتابخانه برای دارالمعلمین ولسیه عالی ولسوالی کهمرد ولایت بامیان سال ۱۳۹۲ به بهره برداری سپرده شد و باتشویق مدیریب معارف ، آمریت دارالمعلمین ، مقام ولسوالی کهمرد واهالی منطقه از تجهیز ، تنظیم و رهنمایی مواد وسامان آلات لابراتواری تابرای بلند بردن کیفیت تعلیم ازطریق چنین کتابخانه ها ولابراتوارهای […]