میکروسکوپ (Microscope):

میکروسکوپ یک آله اساسی علم بیولوژی بوده که بعد از اختراع آن معلومات زیاد در باره علم بیو لوژی بدست آمده.

میکروسکوپ از دو کلمه یونانی گرفته شده میکرو ( Micro) به معنای کوچک وسکوپین (Skopien) به معنای دید بوجود امده است.میکروسکوپ آله یی است که موجودات کوچکی راکه توسط چشم غیرمصلح دیده نمی تواند،قابل دید می سازد.عدسیه های آن اشیای بسیارخورد وذره بینی را طوری کلان میسازد که به چشم دیده شود.برعلاوه میکروسکوپ ساده ومرکب جدیدترین میکروسکوپ که امروز استعمال میشود.عبارت از الکترو ن میکروسکوپ است که اختراع آن قدم بزرگیست در ساحه علم بیولوژی زیرا این میکروسکوپ چیز های خورد راتا( 100000 )الی(250000 )مرتبه بزرگ نشان میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.