اعضای این شرکت از تجارب بیشتر علمی ومسلکی برخردار میباشد چون دربخش تهیه مواد وسامان آلات لابراتوای و در تنظیم ودیزاین لابراتوارها دارالمعلمین ها ومکاتب تجربه بسیار عالی دارد چون درجریان ده سال گذشته به تعداد دها لابراتوار درولایات مختلف کشور و تهیه ساینس کیتهای لابراتواری برای مکاتب خدمات شایسته را انجام داده ودرآینده چنین خدمات خویش را ادامه خواهد داد .

دنوموړی سوداګریز شرکت بنسټ ایښودونکی لښسی علمی او مسلکی زکړو او تجربو خاوندان ځکه چی په تیرو لسو کلونو کښی یی د ښونځیو او دښونکیو د روزی دمرکزونو لپاره یی له لسو نه زیات لابراتوارونه سمبال او جوړ کړی وروسته له جوړیدو یی دښونکو لپاره دګټی اخیستنی ته یی برابر کړی دی .