این شرکت برای خدمات بیشردرعرصه تعلیم وتربیه برای تجهیز تنظیم ودیزاین لابراتوارهای موسسات تعلیمات عالی ونیمه عالی در سطح افغانستان به فعالیت آغازنموده تابتواند برای بهبود وبلند بردند کیفیت تعلیمی توسط مواد وسامان آلات لابراتواری و لوازم باکیفیت درسی درافغانستان به خدمات خویش ادامه دهد .

دغه سوداګریز شرکت دی ښه او زیاتو خدمتونو لپاره دښونی او روزنی د کیفیت دلوړولو او دی باکیفیته لابراتواری موادوسامان آلاتو او درسی توکیو تهیه او له بهرڅخه راواردول خپل هیواد ته غواړی چی خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی تر څو وکوالای شی چی خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرڅي .