شرکت تجارتی افغان ِپوهان جدیدً به فعالیت آغاز نموده و در این مدت کمتر توانسته که یکتعداد لابرتوارهای مکاتب را تنظیم وبرای یکتعداد لابراتوارها مواد لابراتواری باکیفیت عالی را وارد نموده ومورد استفاده قراردهد .

دافغان پوهان سوداګریز شرکت چی نویی په فعالیت شروع کړی دی چی پدی کم وخت کښی یی دی یوشمیر زیاتو مکتبونو لپاره لابراتواری مواد او سامن آلات په ښه کیفیت سره برابر کړی او ګټی اخیستنی ته یی سپارلی دی .