همکاران تخنیک و مسلکی این شرکت که باایشان فعالیت های خویش را بامشوره وهمکاری ایشان میخواهد پیش ببرد موسسات بین المللی وشرکت های خدماتی وتجارتی میباشد . که از این جمله همکاران که شرکت تجارتی افغان پوهان باایشان کارنموده و آنها درفعالیت های ایشان هکاری مینمایند .

  • شرکت خدمات زراعتی باغبان بزرگ .
  • شرکت تجارتی افغان بزرگر .
  • آریا میدیکویپت سواگریز شرکت .

وموسسات ملی وبین المللی که این شرکت باایشان کارنموده .