جهت برقراری تماس با ما میتوانید از اسکایپ استفاده نمایید.

مشخصات اسکایپ شرکت تجارتی افغان پوهان لمتد قرار ذیل است :

SKYPE Name : Mohammad.Arif.Sharifi

SKYPE Name : Ehsanullah-durani